Miljö & Kvalitet

Mobiliteten håller oss igång

Bara den som kan förflytta sig lever i frihet

Mobilitet låter oss uppleva nya saker och vidgar vyerna. Vi reser på semester, till och från jobbet, för att shoppa, för att gå på teater eller på fotboll. Ett liv utan transporter går inte längre att föreställa sig. Men fordon förbrukar energi, släpper ut giftiga avgaser och släpper för det mesta ut koldioxid i atmosfären. Därför ser vi det som vår viktigaste uppgift att gestalta människans mobilitet så miljövänligt som möjligt.

Vi vill här särskilt framhålla följande saker:
• MAN/Neoplan-koncernen är en ledande tillverkare som lägger stora resurser på utveckling av miljövänlig teknik.

• Vi levererar helelektriska stadsbussar med lång räckvidd, både 12 och 18 meter långa.

• Våra dieselbussar kan tankas med biodiesel och fortfarande uppfylla Euro 6 kraven.

• Ungefär en tredjedel av de cirka 7000 bussar vi sålt sedan 1980 är gasdrivna stadsbussar som kan tankas med klimatneutral biogas (en del kunder tankar naturgas) och som dessutom har mycket rena avgaser.

• MAN har utvecklat en hybridbuss som i stadstrafik sänker bränsleförbrukningen med upp till 30 % jämfört med en vanlig dieselbuss.

• Att åka buss är ett aktivt miljöval.

Verksamhetspolicy

I vår verksamhet med försäljning av fordon och reservdelar, fordonsverkstad samt persontransporter är vår ambition att alltid överträffa våra intressenters förväntningar. Vi skall följa de krav och lagar som vi berörs av samt kontinuerligt utveckla och förbättra vårt sätt att arbeta. Vi strävar efter att minimera vår miljöbelastning, skydda miljön och ha ett livscykelperspektiv i allt vi gör.

Hållbarhetsredovisning

Som en ledande aktör i branschen är verksamheten med och driver på utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Hållbarhetsarbetet grundar sig i visionen – att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara produkterna, tjänsterna och lösningarna.

Hållbarhet

Genom samverkan med såväl kunder som leverantörer och ett aktivt engagemang i samhället bidrar Verksamheten till en hållbar framtid. Bolaget eftersträvar aktivt till minskat resursanvändande och effektivare arbetsmetoder som bidrar till en hållbar samhällsutveckling med ökade ekonomiska, miljömässiga som sociala värden.

Verksamheten arbetar målmedvetet med att minska såväl bolagets egen som leverantörernas och kundernas miljöpåverkan. Genom att kontinuerligt arbeta med att erbjuda fler energieffektivare och mer resurseffektiva produkter och tjänster, såväl på egen hand som i partnerskap med kunderna, minimeras miljöpåverkan och samhället utvecklas i en mer hållbar riktning.
Fordonssektorn använder stora mängder materiella resurser och energi, både i den egna verksamheten och i de produkter och tjänster som den förser samhället med vilket kräver ett proaktivt förhållningssätt till framtidens utmaningar.

Verksamheten har också en viktig roll i samhället i arbetet med att möta kraven på persontransporter som följer av den ökade urbaniseringen. Vidare verkar Verksamheten för att stärka branschens anseende genom att proaktivt tillämpa arbetsmetoder som bidrar till att förebygga risker för karteller, mutor och korruption.
Under 2016 har Verksamheten satt upp nya strategiska hållbarhetsmål inom ramen för kvalitets och miljöledningsarbetet.

Fordonsleverantören MAN har som mål att reducera utsläppen av växthusgaser i den egna verksamheten. En effektivare energianvändning, mer resurseffektiva produkter och en övergång från fossila bränslen till mer miljöanpassade energislag står även högt på agendan för att ytterligare minska klimatpåverkan.

En viktig del i verksamheten är därför samarbetet med kunderna, för att säkerställa hållbarhetsaspekter i användningsfasen

Verksamhetens hållbarhetsramverk

Verksamhetens hållbarhetsarbete verkar i syfte att öka värdet i våra processer för såväl kunder som en minskad negativ påverkan miljön. Verksamhetens värderingar och uppförandekod ligger till grund för all styrning och agerande i verksamheten.
• Uppriktighet
• Hänsyn
• Förtroende
• Visionstänkande

Verksamhetens Uppförandekod

Verksamhetens uppförandekod grundar sig i bolagets värderingar som stödjer FN:s direktiv för exempelvis mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Alla anställda förväntas följa dess principer i sitt dagliga arbete. Verksamhetens koncernledning ansvarar för att uppförandekoden efterlevs, vilket följs upp kontinuerligt inom ramen för den löpande verksamheten. Ageranden som bryter mot uppförandekoden rapporteras i form av avvikelserapporter.

Styrning och organisation

Verkställande direktören är ytterst ansvarig för Verksamhetens hållbarhetsarbete, men samverkar främst med exempelvis företrädare för bolagets affärsområden, inköpsfunktioner och HR-funktioner.

Ledningsgruppen träffas regelbundet och sätter gemensamma mål samt följer upp utvecklingen av miljö- arbetet. Strategiska analyser, utvecklingen i samhället samt resultat från intressentanalysen leder fram till en definition av de hållbarhetsfrågor som är mest väsentliga för Verksamheten.

Verksamheten är en stor aktör i branschen och bidrar aktivt till en hållbar samhällsutveckling. Detta arbete handlar om att minimera bolagets egen påverkan, exempelvis i form av utsläpp, men också att bredda mångfalden bland företagets anställda och förhindra diskriminering. Grundläggande värderingar i verksamheten är att alla medarbetare ska behandlas lika, oavsett etnicitet, kön, ålder, religion, sexuell läggning, livsstil eller andra attribut.

En viktig fråga i branschen handlar om rekrytering och fortbildning och att säkerställa rätt kompetens i framtiden. Verksamhetens utbildningsverksamhet syftar till att ge en spetsutbildning inom det tekniska området, där deltagarna både får en utbildning som förbereder för kommande produkter och tjänster. Målet är också att ge en bättre förståelse för frågor så som arbetsmiljö och hållbarhet.

Certifieringar som verktyg för bedömning

Verksamheten erbjuder sina kunder en verksamhet som är både ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015 certifierad.

Livscykelanalys med cirkulära flöden

Sedan några år tillbaka har MAN etablerat rutiner, manualer och implementerat ett internt system för att bedöma produkters miljöprestanda. Planen är att verktygen ska både minska produkternas klimatpåverkan och öka konkurrenskraften vid upphandlingar. Genom att göra en livscykelanalys (LCA) identifieras produktfaser där miljöpåverkan är som störst. Syftet med implementering av livcykelanalystänkande är att etablera ett systematiskt arbetssätt för mätning och styrning av miljöprestanda för produkterna.

Verksamheten arbetar nära sina leverantörer och kunder för att ta fram så hållbara materialval som möjligt. Verksamheten eftersträvar att beakta hela kretsloppet för de olika materialen. Ett av våra mål är att allt återvinningsbart avfall återvinns eller återanvänds. Förutom att tillämpa de regelverk som EU satt upp, bland annat REACH, använder sig Verksamheten av olika verktyg och databaser som ger vägledning för hur man kan fasa ut de mest skadliga ämnena med en spårbarhet genom hela produktionskedjan.

Hälsa och säkerhet

En sund arbetsmiljö och en säker arbetsplats är högt prioriterade områden och Verksamheten arbetar systematiskt för att eliminera antalet skador och olyckor för att nå den självklara nollvisionen. I detta arbete skapas en miljö där alla bidrar till att motverka arbetsmiljöbrister. Verksamheten har kollektivavtal som reglerar minimilöner, arbetstider och medarbetarnas rättigheter och skyldigheter gentemot arbetsgivaren.

Etik och compliance samt förebyggande och motverkande av korruption

Varje anställd eller verksam person i verksamheten skall förebygga och aldrig acceptera korruption, samt alltid agera vid misstanke om korruption.

Tillämpning är vägledande i koncernens verksamhet när det gäller att motverka korruption. Korruption är ett samlingsbegrepp som bl.a. inbegriper att ge och ta emot muta, trolöshet mot huvudman och att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning. Samtliga ledamöter av styrelser i koncernen, medarbetare och tredje part som agerar för koncernens räkning har att följa denna policy.

Med mutor och annan otillbörlig påverkan avses gåvor, belöningar och andra förmåner som syftar till att påverka mottagarens sätt att fullgöra sina arbetsuppgifter eller sitt uppdrag där denna påverkan är otillbörlig.

Anställda i koncernen ska i all sin verksamhet i koncernen och vid utförande av andra uppdrag uppträda så att förtroendet upprätthålls och därför inte medverka till handlingar som kan innebära muta eller annan otillbörlig påverkan. I en affärsrelation är det en självklarhet i koncernen att aldrig försöka vinna fördelar genom användande av mutor eller annan otillbörlig påverkan. Det åligger alla chefer att se till att muta och otillbörlig påverkan beaktas i den dagliga verksamheten. Kontakt ska även tas med VD om tveksamhet föreligger avseende hur en situation ska bedömas. All konferensverksamhet och representation ska präglas av måttfullhet och kostnadsmedvetenhet. Beslut om konferenser och representation ska fattas av ansvarig chef. Gåvor, belöningar och andra förmåner som ges eller tas emot av medarbetare i koncernen inom ramen för sin anställning ska anmälas till chefen eller närmast överställd chef och vid behov dokumenteras. Även gåvor i anslutning till tjänsten bör beaktas.

Introduktion för medarbetare ska i samband med anställning genomföra av personalansvarig rörande korruption och åtgärder mot mutor och otillbörlig påverkan. Ansvar för genomförande av ovanstående åligger chef. Ovanstående angående introduktion gäller i tillämpliga delar styrelsemedlemmar.

Koncernen stödjer internationella initiativ och riktlinjer som har som gemensamt syfte att uppmuntra och underlätta hållbart företagande, till exempel FN:s Global Compact OECD:s riktlinjer samt FN:s Vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Dessa principer och riktlinjer ska vara vägledande för verksamhetens arbete

Affärsmodell

Kärnan i Koncernmoderbolaget är Svenska American Motors Sam-Service Aktiebolag 556143-2773. Koncernens huvudsakliga verksamhet består av import och försäljning av bussar genom dotterbolaget Svenska Neoplan AB, 556128-7052, och finansiering genom dotterbolaget Neokapital AB, 556214-6463 samt service och eftermarknad genom dotterbolaget Motorpark Buss & Lastbilsverkstad AB, 556135-5941.

Dotterbolaget Westin Buss Stockholm AB, 556133-6685 bedriver beställnings-, turist och avtalsbunden busstrafik. Dotterbolaget Svenska Neoplan AB har ett återförsäljaravtal med MAN i Tyskland som ger bolaget rätt att sälja hela MANs och Neoplans bussprogram i Sverige.